By Phuc Tran

Share

Sau 15 phút khai mạc, thư ký phiên họp đăng công bố thông tin để bắt đầu đại hội cổ đông như sau:
Thư ký đã nhận được phản hồi bằng văn bản của các cổ đông với lý do:

  1. Công việc không thể sắp xếp được.
  2. Cổ đông chưa chuẩn bị được tài liệu khi buổi họp diễn ra.

Ý kiến của chủ tọa phiên họp đại hội cổ đông bất thường:

  1. Thứ nhất: căn cứ theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Naiscorp: “cuộc họp đại hội cổ đông chỉ được tiến hành khi có sự hiện diện của số cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông nắm giữ ít nhất 91% số cổ phần có quyền biểu quyết”, vì hôm nay không đủ số đại biểu dự họp tối thiểu cần có tại đại hội cổ đông hiện diện trong vòng nửa giờ, vì vậy đại hội được hoãn lại sang cùng ngày của tuần tiếp theo, vẫn theo thời gian và địa điểm nêu trên.
  2. Thứ hai: tại cuộc họp cổ đông bất thường lần sau, các cá nhân hoặc người đại diện của cổ đông tổ chức yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông bất thường phải nêu các vấn đề sẽ được thảo luận và các giải pháp kiến nghị lên cuộc họp đại hội cổ đông bất thường trong yêu cầu của mình trước, trong thời điểm cuộc họp diễn ra.
  3. Thứ ba: ra thư mời cuộc họp đại hội cổ đông bất thường ngày 03/08/2023.

Kết thúc cuộc họp lúc 08:45 ngày 28/07/2023. 

RELATIVE POSTS